Breaking news:

Forum topic

thử thách ngày thứ 6

Đáp án ngày 18/03/2013

  • Take it as it comes.Hãy bằng lòng với những gì mình có.
  • Whatever you do, don't lend him money.Làm gì thì làm nhưng đừng cho hắn mượn tiền.
  • Show your true colors.Lòi mặt chuột của mày ra đi.
  • Don't break up with me like this.Đừng chia tay anh như thế.
  • You should have a heart to heart talk with him and ask him to mend his ways.Anh nên nói chuyện thẳng thắn với anh ấy và yêu cầu anh ấy sửa đổi cách ứng xử.
  • Who asked you?Ai hỏi mày?
  • He is at a meeting at the moment.Hiện ông ấy đang họp.
  • I need to sort out the mess on my desk.Tôi cần phải sắp xếp lại cái đống lộn xộn trên bàn làm việc của tôi.
  • Whenever you are short of money, just come to me.Khi nào hết tiền thì cứ đến tôi.
  • Don't peep!Đừng nhìn lén!

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com