Sở thích

Hướng dẫn di chuyển hòm thư giữa các máy chủ IMAP với IMAPcopy

Trong nội dung này Viettel IDC sẽ hướng dẫn các người dùng di chuyển hòm thư giữa các máy chủ IMAP bằng cách sử dụng Một số chú ý khi sử dụng chương trình: IMAPcopy chỉ có chức năng copy, không xóa mail ở hòm thư nguồn.

Pages