Breaking news:

Forum topic

thử thách ngày thứ 5

Đáp án ngày 17/03/2013

  • You shouldn't speak badly of your father.Bạn không nên nói xấu cha mình.
  • Hurry up or you'll get caught in the rain.Nhanh lên nếu không anh sẽ bị mắc mưa đó.
  • Would you like me to give you a ride to school?Bạn cho tôi quá giang/đi nhờ xe đến trường được không?
  • You'll love it.Bạn sẽ thích nó.
  • It must be so.Chắc là thế rồi.
  • Don't kill yourself!Đừng cố quá sức!
  • Don't give up.Đừng bỏ cuộc.
  • I'm scratching my head.Tôi đang nghĩ muốn nát óc luôn.
  • Too bad!Tệ quá!
  • Is this seat taken?Có ai ngồi đây chưa?

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com