Breaking news:

Forum topic

thử thách ngày thứ 4

Đáp án ngày 16/03/2013

  • Do not get excited, try to calm down and wait your turn.Đừng nổi nóng, hãy cố giữ bình tĩnh và đợi đến lượt mình.
  • That's a dirty lie.Đó là một sự dối trá đê tiện.
  • Wash your hands before and after meals.Rửa tay trước và sau bữa ăn.
  • By the way, how much do you charge for it?Nhân tiện, anh bán cái này bao nhiêu tiền?
  • If your job really sucks, leave it.Nếu công việc của bạn tệ quá thì bỏ nó đi.
  • I'm going out of my mind!Tôi đang phát điên lên đây!
  • How dare you put the phone down on me?Sao mày dám cúp máy khi đang nói chuyện với tao hả?
  • I know that for sure.Chuyện đó thì tôi biết chắc.
  • Bored to death!Chán muốn chết đi được!
  • Don't lose your cool.Đừng mất bình tĩnh.

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com