Breaking news:

Forum topic

thử thách ngày thứ 19

Đáp án ngày 03/04/2013

  • You should have a heart to heart talk with him and ask him to mend his ways.Anh nên nói chuyện thẳng thắn với anh ấy và yêu cầu anh ấy sửa đổi cách ứng xử.
  • Let's forget about it.Thôi bỏ qua đi.
  • The bigger the better.Càng lớn càng tốt.
  • It depends.Còn tùy.
  • Put on your cap and shoes before you go out.Đội nón và mang giầy trước khi ra ngoài nhé.
  • He gave me a hot tip.Ông ấy cho tôi một lời khuyên hữu ích.
  • You can count on me.Bạn có thể tin tưởng ở tôi.
  • When it rains, it pours.Họa vô đơn chí.
  • Get out of my sight.Đi cho khuất mắt tao.
  • Got a minute?Rảnh không?

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com