Breaking news:

Forum topic

thử thách ngày thứ 17

Đáp án ngày 01/04/2013

  • I got it.Tôi hiểu rồi.
  • That sounds not bad at all.Nghe cũng được đấy chứ.
  • Speak up.Hãy nói lớn lên.
  • Always the same.Trước sau như một.
  • Whatever you say.Muốn nói gì thì nói.
  • I didn't catch your name.Tôi không nghe kịp tên bạn.
  • I'm going out of my mind!Tôi đang phát điên lên đây!
  • Don't do that again.Đừng làm như thế nữa.
  • Let's get started.Bắt đầu thôi.
  • That's for sure.Nhất định rồi.

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com