Breaking news:

Forum topic

TÌM HIỂU VỀ HTML 5 VÀ CÁC TAG: FORM, LABEL, OPTION

[12TH01] [047 - Phan Văn Trừ, 066 - Phạm Hữu Tuấn] [Tìm hiểu về HTML 5 và các tag: Form, Label, Option]
Link demo: http://apple.somee.com/
Link Slide: http://www.mediafire.com/view/?klyk8mal1k8anpg
Link full (Code+Slide): http://www.mediafire.com/?wgudq8s4aap1lni
Form được sử dụng để chuyển dữ liệu liệu từ người dùng nhập vào đến web server.
Form bao gồm các thành phần nhập liệu (input elements) như: <input>, <textarea>, <button>, <select>, <option>, <optgroup>
<fieldset>, <datalist>, <output>, <label>.
Thuộc tính autocomplete
Đây là thuộc tính mới được trang bị cho các đối tượng thuộc loại Input nhưtext, search, url, telephone, email, password, datepickers, range, và color. Khi người dùng nhập liệu thì trình duyệt tự động hiển thị các giá trị liên quan để nhắc nhở.
Thuộc tính novalidate:
Thuộc tính này cho phép submit khi các đối tượng imput không được nhập dữ liệu.Thuộc tính này dùng cho các input không bắt buộc người nhập dữ liệu
Tag <label> định nghĩa nhãn cho thành phần <input />.
Tag <label> không hiển thị bất cứ gì đặc biệt cho người dùng, tuy nhiên nó cung cấp một cải thiện cho người sử dụng chuột, nếu click chuột vào nhãn, sẽ đưa con trỏ chuột vào vùng <input />. [...]
Label - input dạng checkbox
Thuộc tính for của label và id của input phải cùng giá trị.
Code:
<label for="label01">Nhãn 01</label>
<input type="checkbox" id="label01"
name="label01" value="" /><br />
Label - input dạng radio
Code: <label for="male">Nam</label>
<input type="radio" id="male"
name="sex" value="" />
Tag <option> định nghĩa một tùy chọn trong danh sách chọn lựa (danh sách thả xuống).
Tag <option> bên trong thành phần select, định nghĩa giá trị tùy chọn trong danh sách.
Tag <select> và <option> được thường được đặt trong <form> cho người dùng lựa chọn danh sách.
Code: <select>
<option>Apple</option>
<option>Android</option>
<option>Window Phone</option>
<option>Rim</option>
</select>

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com