Breaking news:

Forum topic

Một số module để nâng mức quản lý forum trong drupal

Forums: 

Sử dụng advance forum để mà thêm một số thống kê và thay đổi giao diện nếu cần

Với forum access thì se có thể phân quyền user sử dụng

This module requires the ACL module in order to function. The D7 version also requires the Chain Menu Access API module.

còn tiếp

 

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com