Breaking news:

Forum topic

[drupal 8] cấu trúc file .info.yml

Forums: 

 

Ở drupal 8 thông tin về module và theme được lưu trữ với tên là info.yml. Những info cũ cũng được chuyển sang dạng YAML

Mục đích của file .info.yml là 

  • thông báo cho drupal biết sự tồn tại của module ,
  • thông báo cho drupal biết sự tồn tại của theme ,
  • thông báo cho drupal biết sự tồn tại của profile ,

ví dụ một file .info.yml

 

name: Example Module
type: module
description: 'Example Module Description.'
package: Custom
version: 1.0
core: 8.x
dependencies:
  - node
tags:
  - custom
  - dev
hidden: false

 

tập tin  .info.yml nên có cùng tên với tập tin .module và đặt trong cùng một thư mục.ví dụ như có một module là  "send mail," thì nên có tập tin sendmail.module  đồng thời cũng có luôn tập tin  .info.yml với tên là sendmail.info.yml.

trường  dependencies để chỉ ra các module có sẳn nào cần cho module nàyhay những module mà bạn sẽ gọi code của nó  với một tên ngăn gọn ( minimal installation profile) như  (node, block, etc.)

hidden: true  mục đích sẽ dấu đi module này trong  Extend page. điều này là một điểm rất hay tránh rườm ra trong trang Extend và cũng có ít khi bạn không muốn xuất hiện những module mà các admin khác táy máy .Ngoài ra với những module chỉ dành để test thôi thì cũng nên để hidden.

 type chỉ ra kiểu  nào trong 3 kiểu là  module, theme  hay profile.

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com