Breaking news:

Forum topic

Code Đồ Án Tốt Nghiệp Tìm Hiểu Drupal & Xây Dựng Website!

Hiện tại Đồ Án vẫn chưa hoàn chỉnh!Theo yêu cầu của thầy em gửi trước bộ Source và Database!

http://www.mediafire.com/download/b64isfn2gcsi06x/BDS%2BDB_22.11.rar

------------------------------------------------------------------

ADMIN

Name : dltotnghiep

Pass  : duong12345

------------------------------------------------------------------

Code Module nằm trong mục : sites\all\modules\custom

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com