Breaking news:

Forum topic

Cách tạo một module đơn giản

Forums: 

Đầu tiên mình sẽ cùng làm 1 module đơn giản có chức năng tạo ra 1 block hiển thị "Hello Posbrand!".
B1 : Tạo 1 thư mục my_module trong đường dẫn sau : sites\all\modules\
B2 : Tạo 1 file my_module.info, chức năng của file này là khai báo các thông tin cần thiết để nạp cho module : tên module, mô tả, phiên bairn drupal,...

1 số thông số cơ bản trong .info :

;$Id$
name = Example module
description = This is Example module
core = 7.x
package = Custom Modules

files[] =article_by_term.module

files[] : là tên file sẽ thực thi các chức năng của module, (sẽ được tạo ở b.3)

Bây giờ ta có thể vào administrator/module và thấy module ta vừa tạo.

B3 : Tạo file article_by_term.module, đây là file đã được khai báo với .info

Lưu ý : Việc đặt tên 2 .info và .module phải trùng tên với tên thư mục, ở đây là my_module.

Nội dung của file .module:

+ Phương thức khởi tạo 1 block :

function my_module_block_info() {

$blocks['example_configurable_text'] = array(
'info' => t('My module'),
);
return $blocks;
}

+ Tạo nội dung block:

function my_module_block_view($delta = '') {
//tạo nội dung
$cont = 'Hello Posbrand!';
//gán nội dung trên thành 1 block kiểu nội dung

$block['content'] = array('#markup' => $cont);

return $block;
}

Như vậy là mình đã tạo được 1 module đơn giản trên drupal, bây giờ chỉ còn việc kích hoạt module và xác định region cho block My module.

Đây là tài liệu tham khảo : http://www.mediafire.com/view/?g36e88c7pgrgd3b

theo dominhtrung

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com