Breaking news:

Forum topic

Bài Tập Nhóm Lập Trình Ứng Dụng Mạng

Forums: 

Lớp: 11LTT0001

1-Dương Kim Tuấn Hiếu        MSSV: 1172001008

2- Nguyễn Hà Duy Nghiêm     MSSV: 1172001009

nhóm em gửi bài server và client nhập thông tin hình chữ nhật từ client gửi qua server tính diện tích và chu vi rồi gửi lại cho client.

cấu trúc: mã_số,cạnh1,cạnh2

mã số: 1 - diện tích, 2 - chu vi

VD: 1,32,44

đây là link:

https://b44dce20-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/kens2kems2/lap...

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com