Breaking news:

Forum topic

the 30th day

note-taking /noʊt teɪkɪŋ/ việc ghi chú
(uncountable noun) the practice of recording information captured from a transient source, such as an oral discussion at a meeting, or a lecture.
You can use abbreviations, symbols and some other techniques while doing the note-taking .
self-study /self ˈstʌdi/ việc tự học
(uncountable noun) work that you do without the help of a teacher
If you are a self-disciplined person, self-study is better as you can concentrate and progress at your own pace.
self-taught /ˌself ˈtɔt/ tự học
(adjective) having learned particular skills by oneself, instead of being taught by someone
The advantage of being self-taught is that you have the ability to learn and discover things on your own.
evaluation /ɪˌvæljuˈeɪʃ(ə)n/ sự đánh giá
(countable/uncountable noun) act of ascertaining or fixing the value or worth of
Grades represent the instructor's evaluation of student competencies and course performance.
credit /ˈkredɪt/ tín chỉ
(countable noun) a part of a college or university course that you have completed successfully
You will have to complete all requirements and earn the number ofcredits needed to graduate.

 

Trong giờ học bạn thấy bạn của mình chẳng ghi chép gì cả, bạn có thể khuyên như sau:

It is extremely important to review your notes and highlight anything you don't understand. 

/ɪt ɪz ɪkˈstrimli ɪmˈpɔrt(ə)nt tə rɪˈvju jɔr noʊts ən ˈhaɪˌlaɪt ˈeniˌθɪŋ ju doʊnt ˌʌndərˈstænd/

Việc xem lại ghi chú của mình và đánh dấu những chỗ bạn không hiểu là cực kì quan trọng.

Chỉ cần nhuần nhuyễn câu này, mặc nhiên bạn sẽ nhuần nhuyễn các cụm sau:

it's important to do sth = rất quan trọng khi làm gì

It is important to learn English.

Học tiếng Anh là rất quan trọng.

 

to review sth = ôn lại cái gì

We will review your records.

Chúng tôi sẽ xem xét hồ sơ của bạn.

 

to highlight sth = đánh dấu cái gì bằng viết dạ quang

Highlight the learning points in green.

Đánh dấu những điểm học hỏi bằng màu xanh lá cây.

 

don't understand = không hiểu

You don't understand women.

Anh không hiểu được phụ nữ.

 

 

Bạn của bạn chỉ chú tâm học một chủ đề, bạn có thể khuyên bạn mình như sau:

The more you know about a subject the easier it is to learn the new material related to it. 

/ðə mɔr ju noʊ əˈbaʊt ə ˈsʌbˌdʒekt ði ˈiziər ɪt ɪz tə lɜrn ðə nu məˈtɪriəl rɪˈleɪtəd tu ɪt/

Bạn càng biết nhiều về một chủ đề thì càng dễ để học những tài liệu mới liên quan đến chủ đề đó.

Khi đạt ngưỡng "Có" câu này, bạn sẽ dễ dàng dùng các cụm sau:

to know about sth = biết về điều gì

What do you know about tsunamis?

Bạn biết gì về sóng thần?

 

to learn sth = học cái gì

I learn English every night.

Tôi học tiếng Anh mỗi buổi tối.

 

to relate to sth = liên quan đến cái gì

I am solving problems which relate to export goods.

Tôi đang giải quyết các vấn đề liên quan đến hàng hóa xuất khẩu.

 

 

Để hỏi các bạn có thực sự đang học tập hay không:

Are we really learning or are we just memorizing things? 

/ɑr wi ˈriəli ˈlɜrnɪŋ ɔr ɑr wi dʒʌst ˈmeməˌraɪzɪŋ θɪŋz/

Có phải chúng ta đang thực sự học tập, hay chúng ta chỉ đang ghi nhớ mọi thứ?

Câu này có các cụm chính sau:

to learn sth = học cái gì

I learn English every night.

Tôi học tiếng Anh mỗi buổi tối.

 

to memorize sth = ghi nhớ cái gì

She can memorize facts very quickly.

Cô ta có thể nhớ các sự kiện rất nhanh.

 

Để khẳng định bạn học được nhiều điều từ sở thích và những điều bạn quan tâm bạn có thể nói:

We learn more from our hobbies and interests than what we learn from school books. 

/wi lɜrn mɔr frɑm aʊr ˈhɑbiz ən ˈɪntrəsts ðæn wɑt wi lɜrn frɑm skul bʊks/

Chúng ta học nhiều từ những sở thích và những điều mà chúng ta quan tâm hơn những gì chúng ta học được từ sách giáo khoa.

Khi học câu sau, bạn có thể học luôn cụm sau:

to learn from sth = học từ cái gì

What can you learn from comics?

Bạn có thể học được gì từ truyện tranh?

 

 

Bạn của bạn không thể tự học, bạn có thể khuyên như sau:

Self-learning is a great way to enhance your knowledge. 

/self ˈlɜrnɪŋ ɪz ə ɡreɪt weɪ tə ɪnˈhæns jɔr ˈnɑlɪdʒ/

Tự học là một cách tuyệt vời để nâng cao kiến thức của bạn.

Với câu này, bạn sẽ có được các cụm sau:

to be a great way to do sth = là cách tuyệt vời để làm gì

Exercise is a great way to get rid of stress.

Tập thể dục là cách tuyệt vời để loại bỏ căng thẳng.

 

to enhance sth = củng cố cái gì

I want to enhance my English skills.

Tôi muốn nâng cao kĩ năng tiếng Anh.

 

Tóm tắt

Một vài cách nói thường trong trường học, đặc biệt là các chuyên ngành học:

 

1. It is extremely important to review your notes and highlight anything you don't understand.


2. The more you know about a subject the easier it is to learn the new material related to it.


3. Are we really learning, or are we just memorizing things?


4. We learn more from our hobbies and interests than what we learn from school books.


5. Self-learning is a great way to enhance your knowledge.

 

TRẠNG TỪ CHỈ CÁCH THỨC (ADVERBS FOR MANNER 2)

 

 

Trong bài này chúng ta sẽ học thêm một số vị trí khác của trạng từ chỉ cách thức:

 

5. Đặt sau túc từ trong câu

 

He plays the flute  beautifully(sau túc từ “the flute”)

Anh ấy chơi sáo hay.

 

He ate the chocolate cake greedily(sau túc từ “the chocolate cake”)

Nó ăn cái bánh sô cô la một cách ngấu nghiến.

 

6Đôi khi để nhấn mạnh cường độ ý nghĩa của trạng từ chỉ cách thức, ta đặt trạng từ này trước động từ chính

 

He  gently woke the sleeping woman (Trạng từ “gently” đứng trước động từ chính “woke”)

Anh ấy nhẹ nhàng đánh thức người phụ nữ đang ngủ.

 

7. Trường hợp có một giới từ đứng trước túc từ như “at, towards, …” ta có thể đặt trạng từ này trước hay sau cụm “giới từ + túc từ” đều được, nghĩa không thay đổi

 

The child ran happily towards his mother (trạng từ “happily” đặt trước giới từ “towards” + túc từ “his mother”

The child ran towards his mother  happily(Trạng từ “happily” đặt sau giới từ “towards” + túc từ “his mother”)

Đứa bé chạy về phía mẹ nó một cách mừng rỡ.

 

8. Vị trí của trạng từ rất quan trọng khi có hơn một động từ trong câu

 

a. Nếu trạng từ được đặt sau chủ từ  và trước động từ chính thì nó bổ nghĩa cho động từ đó

 

She quickly agreed to re-type the letter (trạng từ  “quickly” bổ nghĩa cho động từ “agreed”)

Cô ấy nhanh chóng đồng ý đánh lại bức thư.

 

He  quietly asked me to leave the house (trạng từ  “quietly” bổ nghĩa cho động từ “asked” )

Anh ấy khẽ/kín đáo bảo tôi rời căn nhà.

 

b. Nếu trạng từ được đặt sau mệnh đề (sau cùng) thì nó bổ nghĩa cho động từ/cụm động từ nguyên mẫu đứng trước nó.

 

She agreed to re-type the letter quickly(trạng từ “quickly” bổ nghĩa cho cụm động từ “to re-type the letter”)

Cô ấy đồng ý đánh lại bức thư thật nhanh.

 

He asked me to leave the house quietly(trạng từ “quietly” bổ nghĩa cho cụm động từ “to leave the house”)

Anh ấy bảo tôi rời căn nhà thật khẽ/kín đáo.

 

 

 Tóm tắt

Trạng từ chỉ cách thức còn được dùng ở một số vị trí khác như: đặt sau túc từ trong câuđặt trước động từ chính để nhấn mạnh cường độ ý nghĩa của trạng từ; đặt trước hay sau cụm “giới từ + túc từ” đều được.

Khi trong câu có hai động từ thì nghĩa của câu sẽ tùy thuộc vào vị trí của trạng từ này đứng sau chủ từ hay sau cùng mệnh đề.

 

 

Jake 05398
I don’t know what to do with this class of mine. They are just so unruly.
Tôi không biết phải làm gì với cái lớp này của tôi. Chúng thật ngang bướng.
Jim 56076709
Why? What’s wrong?
Sao vậy? Có chuyện gì?
Jake 708219044
We are playing a game when Red hit Suzy with her notebook. Your kids are so well-behaved I noticed every time I passed by. What are your rules if it’s ok?
Chúng tôi đang chơi trò chơi thì Red lấy vở đánh Suzy. Học sinh của anh biểu hiện rất ngoan, tôi đã thấy vậy mỗi lần tôi ghé qua. Quy tắc của anh là gì mà hay vậy?
Jim 1924937012
Sure. Well I only have rules. First, when I’m talking they listen to me. Second, when a classmate is talking they listen because if they are talking their classmate would do the same. Third, if we have games, they try to participate.
Chắc rồi. Chà, tôi có một số quy tắc thôi. Thứ nhất, khi tôi đang nói, chúng phải nghe. Thứ hai, khi một bạn học đang nói, chúng phải lắng nghe vì nếu chúng nói, thì những bạn khác cũng sẽ nói theo. Thứ ba, nếu chúng tôi chơi trò chơi, chúng phải cố gắng tham gia.
Jake 3776742852
Those are very nice rules. I may apply some of it in my class. I hope it works.
Các quy tắc đó rất hay. Tôi có thể áp dụng một vài quy tắc với lớp tôi. Tôi hy vọng nó hiệu quả.
Jim 4294543746
It would.
Sẽ hiệu quả đó.
Jake 4402547821
I sure hope so. Oh my! My class is about to start. See you.
Tôi thực sự cũng hy vọng vậy. Trời ơi! Lớp tôi sắp tới giờ học rồi. Hẹn gặp lại nhé.
Jim 4800748773
See you.
Hẹn gặp lại.Phân tích cấu trúc

 

Trong bài này, có các cụm từ sau cần lưu ý:

 

to hit sb with st            =      đánh ai bằng cái gì         

He hit her hard in the face with a cudgel.

Ông ta lấy cây dùi cui đánh mạnh vào mặt bà ta.

 

 

to pass by (sb/sth)   =     đi ngang qua ai hoặc cái gì đó       

I pass by the office building every day.

Tôi đi ngang tòa nhà văn phòng này mỗi ngày.

 

 

to listen to sb/st           =     lắng nghe ai đó/cái gì đó 

I often listen to music.

Tôi thường nghe nhạc.

 

 

to try to do sth    =       cố gắng làm điều gì đó           

We try to build a happy family.

Chúng tôi cố gắng xây dựng một gia đình hạnh phúc.

 

 

to be about to do sth     =     gần/ sắp sửa làm cái gì đó       

Oil prices might be about to leap up again.

Giá dầu có thể lại sắp lên rồi.

 

 

 

 

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com