Breaking news:

Forum topic

[12TH01][09050005][09050060][09050067] TÌM HIỂU SASS

Nguyễn Thế Vinh 09050005
Nguyễn Văn Hoàng 09050060
Nguyễn Phước Hoàng 09050067
Link down và link xem bài báo cáo của nhóm:
Link down: http://www.mediafire.com/?yuv1nynay8npd1q
Link xem trực tiếp: http://www.mediafire.com/view/?yuv1nynay8npd1q

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com