Breaking news:

Forum topic

Đăng ký đề tài môn lập trình ứng dụng mạng (2013)

Forums: 

Mỗi nhóm 2 thành viên

đề tài liên quan đến các ứng dụng mạng.

Đăng ký trước ngày 16/3/2013

gồm

- Tên nhóm

- thành viên nhóm

- tên đề tài

- Nội dung thực hiện.

 

 

 

- Nhóm 12

- Võ Minh Hải 

- MSSV : 09050055

- Đề tài : Nhập phương trình bậc 3 và trả kết quả cho client

 

- Nhóm 8

- Thành viên Nhóm:

1. Trần Văn Đảng   MSSV: 09050054

2. Lê Hoàng Vũ      MSSV: 10050008

- Đề tài: Xây dựng dịch vụ Chat trong mạng Lan.

- Nhóm 7

- Thành viên nhóm:

1. Nguyễn Minh An    MSSV: 10050020

2. Lê Văn Mùa          MSSV: 10050009

- Đề tài: Giá Vàng - Ngoại Tệ Client - Server

- Nhóm 6

- Thành viên Nhóm

1. Đào Ngọc Hậu               MSSV: 10050010

2. Lê Nguyễn Duy Khương  MSSV: 10050001

- Đề tài: Xây dựng Game Caro chơi trong mạng Lan

- Nhóm 9

- Thành viên Nhóm

1. Đinh Thành Vĩnh               MSSV: 10050018

2. Huỳnh Công Huy              MSSV: 10050023

- Đề tài: Xây dựng ứng dụng Giải Phương Trình Bậc II

-Nhóm 10

-Thành viên:

 Đặng Quốc Hưng

MSSV:

 09050012

Đề Tài: Xem tử vi qua mạng

- Nhóm 5

- Thành viên Nhóm:

1. Huỳnh Trung Lợi           MSSV: 10050004

2. Lê Nguyễn Dư Nam      MSSV: 10050005

- Đề tài: Xây dựng chương trình đánh cơ vua trong mạng LAN

- Nhóm 11
- Thành viên Nhóm:

1. Hà Minh Kỳ               MSSV: 10050013
2. Nguyễn Ngọc Hòa   MSSV: 10050021

- Đề tài: Viết chương trình theo HTTP (webrowser)

-Nhóm 13

-Thành viên: 1.Phạm Tùng Lâm          MSSV: 10050015

-Đề tài: Phần mềm chat qua mạng LAN

-Nhóm 14

-Thành viên:

1.Lê Công Ân MSSV: 10050002

2.Đoàn Thanh Sang MSSV:10050006           

-Đề tài:  Xử lí một chuỗi nhập từ bàn phím thông qua Client-Server

-Nhóm 14

-Thành viên:

1.Lê Công Ân MSSV: 10050002

2.Đoàn Thanh Sang MSSV:10050006           

-Đề tài:  Xử lí một chuỗi nhập từ bàn phím thông qua Client-Server

Nhóm 15

-Thành viên:

1. Nguyễn Hoàng Lãm  MSSV: 09050050          

-Đề tài:  Game Duck Hunt 2 người chơi qua Client - Server

nhóm 16

thành viên

1 nguyễn bá lâm MSSV 08050089

2 mai đình hải MSSV 08050144

đề tài :tìm hiểu telnet và viết chương trình ứng dụng

-----

 

Pages

Liên hệ  

Office:
Information System faculty of  Economics and Law University- The National university of Ho Chi Minh city
Address: Quarter 3, Linh Xuan Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city.
Tel: (84.8) 37244 555. Fax: (84.8) 37244 500
email: hoaiphan@uel.edu.vn
website: www.uel.edu.vn

Home:
Address: 10, 215 street, Tan Phu ward, district 9, Hồ Chí Minh City, VietNam.
Tel: +(84)905.78.3689
Email: contact@hoaiphan.com
Website: www.hoaiphan.com